IV. Dio

Otvoreni pečatiMOJSIJE

U IV. Dijelu obrađen je Mojsije (Moses), pri čemu je zaključeno da je on bio Tutmozis, sin faraona Amenofisa III. i njegove huritske princeze Kije, dok su čudnovate prilike njegova rođenja prepoznate u odnosima unutar Amenofisovog harema koji se nalazio u gradu Ehnatonu.

Nakon toga detaljno je obrađen odnos Jahve – Mojsije i Jahve kao vatre, te su najtajanstvenije rečenice iz Biblije prevedene i protumačene uz pomoć sanskrta.

AMENOFIS III, PRETPOSTAVLJENI KRALJEV SIN TUTMOZIS (MOJSIJE) I KIJA

AmenofisKijaMojsije

Također je vrlo je detaljno obrađen Izlazak iz Egipta i povratak u zemlju njihovih očeva u zemlju Huru/Kharu tj. u Svetu zemlju. Izraelska plemena koja su pod Mojsijem izašla iz Egipta identificirali smo kao potomstvo zarobljenih Apiru, Kharu, Neges i Shasu koje je Amenofis II. kao ratne zarobljenike odveo iz zemlje Huru/Kharu u Egipat.

Navodimo neke od tema:

430 godina od ulaska Hebreja u Egipat do njihovog izlaska

• Razdoblje Abrahama • Razdoblje Izaka • Razdoblje Jakova • Razdoblje Josipa • Identifikacija Hebreja kao Indoarijanaca (Apiru) i Hurita (Huru, Kharu) • Od Abrahama do Josipa (370 godina) • Mojsije • Rođenje Mojsijevo • Tutmozis/Mojsije eventualni Zapovjednik kraljevih bojnih kola • Tutmozis / Mojsije kao nasljednik faraonskog prijestolja • Loša situacija pod kraj huritskih faraona • Kombinacije oko naslijeđivanja Aja • “Hurit sa njima koji je sebe postavio za vladara” • Dvanaest izraelskih plemena; Povijesni pogled • Jakovljevi sinovi, plemena Izraela.

Komentari biblijskog teksta: događaji prije Izlaska

• Horemhab • Midjan i Sveto brdo Horeb • Jahve i Mojsije • Pogled autora: Bog kao unutrašnji glas, kao podsvijest ili savjest • Isti takav koncept ugrađen je u Stari Zavjet • Starozavjetni Jahve • Mojsijeve psihološke karakteristike • Religijska kompilacija • Mojsije, Sluga Božji te Jahve kao vatra i unutrašnji glas Mojsija • Raskid sa egipatskom kulturom • Traženje novog religioznog puta u Midjanu • Gorući grm • Centralna pozicije vatre • Veze između indoarijanskih religija i judaizma • Poistovjećivanje Jahvea sa vatrom • Jahve se nije iskazivao patrijarsima pod imenom Jahve, nego pod imenima El, El Roi ili El Šadaj • “Jahweh asher jihweh”: “Moćan i blagoslovljen je govor Agnija, ognja, vatre” • Ja sam koji jesam: “Jahweh asher jihweh” • Bog u razdoblju patrijarha • Jegar Sahaduta i Gal-ed • Kanaanska religija iz Ugarita • Mojsijeva religijska kompilacija • Povratak i događaji u Egiptu; Čudesni znaci • Krvava kožica • Povratak u Egipat • Svećenička služba • Razgovor s bogom nad prenosnim svetohraništem u Abidosu • XIX egipatska dinastija • Aron • Mirjam • Mojsije u Egiptu • Deset egipatskih zala • Princip prikazivanja događaja sa Merneptahove stele • Eventualni dogovor Ramzes II, Mojsije i Aron • Mojsije u Egiptu nakon povratka iz Midjana • Pasha.

Izlazak i putovanje kroz pustinju

• Polazak iz Egipta • Prijelaz preko Crvenog mora • Zadatak boravka u pustinji • Prelazak preko pustinje • Na Horebu • Svetost: Q’doš • Sveto brdo u dimu i plamenu • Deset zapovijedi i šator sastanka • Zlatno tele • Ispijanje praha zlatnog teleta i akcija Levita • Nove kamene ploče i kovčeg saveza; propisi • Popis Izraelaca • Brojno stanje izraelskih plemena • Broj četrdeset • Oaza Kadeš • Prva i druga pobuna protiv Mojsija • Postavljanje Levita kao nasljedne teokracije • Treća pobuna protiv Mojsija • Smrt Mirjam, voda iz pećine • Prema Kanaanu.